Fidon

 

FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje specijaliziran je za stručne poslove zaštite okoliša, gospodarenje otpadom te pripremu i vođenje projekata... 

Zaštita okoliša

 • Strateške studije utjecaja na okoliš za strategije, programe i planove (SPUO)
 • Studije utjecaja na okoliš (SUO)
 • Elaborati zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (OPUO)
 • Elaborati o usklađenosti glavnih projekata s Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš
 • Dokumentacija vezana uz postupak izdavanja okolišne dozvole
 • Programi zaštite okoliša
 • Izvješća o stanju okoliša
 • Sanacijski elaborati, programi i sanacijska izvješća,
 • Elaborati o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša" i znaka EU Ecolabel
 • Okolišni nadzor tijekom izgradnje, itd.

(temeljem suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike)

 

Gospodarenje otpadom

 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Idejna rješenja/projekti
 • Optimalizacija sustava prikupljanja otpada
 • Studije izbora lokacija za gospodarenje otpadom, i dr.

Priprema i vođenje investicijskih projekata

 • vođenje projekata
 • izrada projektnih zadataka 
 • izrada natječajne dokumentacije
 • savjetodavne usluge u postupcima javne nabave

Osnovni podaci

Naziv i sjedište: Fidon d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Trpinjska 5, 10000 Zagreb 

OIB: 61198189867
Matični broj: 081108853
Matični broj subjekta: 4756215
Broj žiro računa: HR58 2340 0091 1108 77911
Banka: Privredna banka Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kn

Direktor: Andrino Petković
Prokurist: Anita Erdelez

Registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Naše reference Naši klijenti

Reference

ODABRANE REFERENCE

 • Strateška studija utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja golf igrališta (R1) Ladina s pratećim sadržajima, 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša (EZO) izgradnje dijela lokalne ceste i nadvožnjaka na kraku čvora Dugopolje autoceste A1  Zagreb-Split-Dubrovnik, 2019.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda vrha Medvednice, grad Zagreb, 2019.
 • EZO izgradnja bunara B1 i B2 i spojnih cjevovoda u sklopu postojećeg vodozahvata Novigrad na Dobri, 2019.
 • EZO sustava javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Jakovlje, 2018.
 • EZO obnove i revitalizacije dvorca Khuen-Belassy u Nuštru, 2018.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Milna, grad Hvar, 2018.
 • EZO vodospreme Skrivena Luka s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putem, o. Lastovo, 2018.
 • EZO rekonstrukcije podmorske 110 kV kabelske veze Slatina (o. Brač) – Travna (o. Hvar), 2018.
 • EZO Projekt Velika Gorica – razvoj sustava vodoopskrbe za sufinanciranje iz fondova EU, 2018.
 • EZO vodoopskrbne infrastrukture naselja Srijane, grad Omiš, 2018.
 • EZO uređenje potoka Črnec u naselju Velika Ves (Grad Krapina), od km 2+728 do km 5+268, 2018.
 • EZO uređenje potoka Topličina (od rkm 2+900 do rkm 5+300), 2018.
 • EZO uređenje potoka Makoišće u naseljima Možđenec i Grana, 2018.
 • EZO proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba), 2018.
 • EZO rekonstrukcija i proširenje plaže Kostanj u Rijeci, 2018.
 • EZO dodatni podmorski cjevovod na spoju vodoopskrbnih sustava Omiša i Brača, 2018.
 • EZO uklanjanje nanosa na utoku Rječine u more, 2018.
 • EZO rekonstrukcije zgrade za obradu dehidriranog mulja na CUPOV Zaprešić, 2018.
 • EZO sanacije kaptažnog sustava Adolfovac u Zagrebu, 2018.
 • EZO luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Lumbarda – uvala Sutivan, otok Korčula, 2018.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar , 2018.
 • EZO izgradnje crkve i župnog dvora u Segetu Donjem, 2018.
 • EZO uređenja obalnog pojasa Brigi-Lokvice u Trogiru, 2018.
 • EZO luke nautičkog turizma u Lumbardi, 2018.
 • EZO povećanja kapaciteta crpilišta podzemnih voda za potrebe praonice rublja u gospodarskoj (servisnoj) zoni Čimižin u Poreču, 2018.
 • EZO  izmjene zahvata sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula sjever, 2018.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja naselja Šipanska Luka, grad Dubrovnik, 2018.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu, 2017.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Koločep, 2017.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lopud, 2017.
 • EZO dogradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava na području aglomeracije Plitvička jezera, 2017.
 • EZO dogradnje objekta za obradu vode Zagrad regionalnog vodovoda Omiš – Brač – Hvar – Šolta – Vis, 2017.
 • EZO kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Hrebinec, 2017.
 • EZO vodospreme Zaklopatica s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putem, Lastovo, 2017.
 • EZO sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava, Omiš, 2017
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2017 – 2022. godine

 

NAŠI KLIJENTI

DARKOM VIO d.o.o. Hrvatske vode Općina Novigrad   Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb 
Grad Kaštela HOPS d.o.o. Općina Nuštar Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke  županije d.o.o.
Grad Rijeka Hvarski vodovod d.o.o. Općina Pakoštane Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. 
Grad Supetar IVS d.o.o. Pragrande d.o.o.
Vodovod i odvodnja d.o.o.  Lastovo
Grad Trogir  Komunalno Duga Resa d.o.o. VG Vodoopskrba d.o.o. Zagorski vodovod d.o.o.
Grad Zagreb Odvodnja Hvar d.o.o. Vodovod d.o.o. Omiš Vodovod Dubrovnik d.o.o. 
Hrvatske autoceste d.o.o. Općina Gradac Vodovod Brač d.o.o.  
Hrvatske ceste d.o.o. Općina Lumbarda Vodovod Vir d.o.o.  

 

Kontakt

Fidon d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271 / V
10000 Zagreb
tel: +385 1 70 79 056
e-mail: fidon@fidon.hr